กิจกรรมช่วยโรงเรียน

เชฟรอนเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเยาวชนและชุมชน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย

เชฟรอนจัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งใน ระดับประถมและมัธยมที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และธรณีวิทยา และโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านธรณีศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม อาทิ ได้ร่วมกับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม นอกจากนี้เชฟรอนเองยังได้สนับสนุนทุนการศึกษา การวิจัยและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียมอีกด้วย

Categories: education
0
0
0
0
0
0
0
0