About Us

 

Namphu Social คือองค์กรช่วยเหลือสังคม ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมนด้านต่างๆ ให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ในเริ่มแรกเราได้เริ่มจากการทำงานอาสาสมัครและจากประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้มีใจมุ่งมั่นอยากจะช่วยเหลือสังคม เข้ามาำงานอาสาสมัครต่างๆ เช่น อาสาสมัครปลูกป่า อาสาสมัครช่วยเหลือเด็กยากไร้

Namphu Social เราได้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าขึ้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งทางเราได้รับเด็กกำพร้า เด็กเรร่อน เด็กที่บิดามารดาต้องโทษจำคุก เป็นต้น พวกเราได้ให้การศึกษาด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น เพือให้เด็กได้รับรู้ถึงความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัย

Namphu Social ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมากว่า 10 ปี ด้วยจิตมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราได้ให้ความสำคัญทั้งกับทรัพยากรป่าไม้ ทรัยากรน้ำจืด และทรัพยากรทางทะเลด้วยกัน อีกทั้งพวกเรายังได้ร่วมมือกับองค์กรทางภาครัฐ และบุคคลทุกระดับในหลายประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการอนุรักษ์

 

0
0
0
0
0
0
0
0