Education

Namphu Social เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มการทํางานเชิงรุก โดยการนําครูรุกเข้าไปหากลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิธีการกลไกที่เหมาะสม ที่ช่วยเหลือแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา เด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กเหล่านั้นสามารถคืนสู่สังคมอย่างประณีต การทํางานที่ไม่คำนึงถึงมติเวลาการทํางาน เน้นเวลาที่ลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยกลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งได้แก่ โครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง โครงการครูข้างถนน โครงการรถความรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน โครงการครูสัญจร และโครงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

0
0
0
0
0
0
0
0