Environment & Energy Conservation

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับเชฟรอน รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรพลังงานของไทยและทั่วโลกให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงสุด

เชฟรอนได้ดำเนินโครงการธนาคารป่าไม้รอบเขตวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการ “ป่ารักษ์เลสาบ” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนรอบทะเลสาบสงขลา สนับสนุนโครงการพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) โครงการ “การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ปะการังรอบเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี” กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และโครงการ “รักษ์ป่าชายเลนสทิงหม้อ ตามแนวพระราชดำริ” ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังได้จัดทำหนังสือการ์ตูน “รักษ์ป่า” เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

 

0
0
0
0
0
0
0
0