Services

ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่สัตหีบ สงขลา และนครศรีธรรมราช รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย โดยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ จนทำให้เชฟรอนสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมา

ในประเทศไทย เราสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ

นอกจากนี้ เชฟรอนยังเน้นการพัฒนาสังคมไปในด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ 4 “E” คือ การศึกษา หรือ Education, Environment & Energy ConservationEconomic Development และ Employee Volunteerism and Engagement

0
0
0
0
0
0
0
0