ภัยธรรมชาติ

เป็นอีกมิติสำคัญในการดำเนินนโยบายเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งในภาวะปกติ หรือเมื่อเกิดเหตุภัยธรรมชาติต่างๆ

การส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ในแต่ละปีพนักงานเชฟรอนและครอบครัวกว่าพันคนได้ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ สร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน ทาสี ปรับปรุงสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นต่างๆ ปลูกป่าชายเลน ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬาให้กับนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กฐินสามัคคี กิจกรรมออฟชอร์มาราธอนซึ่งจะนำเงินบริจาคให้องค์กรกุศลเป็นประจำทุกปี

Categories: environment
0
0
0
0
0
0
0
0