Category: energy

ความภาคภูมิใจ

ด้วยความสำเร็จทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย อาทิ รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA Monitoring Award) ปี 2000, 2002, 2005, 2007, 2008 และ 2009 รางวัล Kuoni Green Planet Award ปี 2005-2006 และ 2007-2008 และ รางวัล Best Green Hotel recognition ปี 2008 เรายังได้รับ มาตรฐานสากลระบบ ISO9001:2008 สำหรับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นโรงแรมที่มีศูนย์ประชุมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ และ ISO 14001:2004 สำหรับการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมและสัมมนา เราได้รับรางวัล TIS22300-2551 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ ส่วนอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจได้รับจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าองค์กรของเราได้ว่าจ้างคนพิการเข้าทำงานด้วยเช่นกัน

 

 

Categories: energy Tags: Tags:
0
1
0
0
0
0
0
0